Det finns fem attribut som avgör om en grupp är ett effektivt team eller inte.

  • Psykologisk säkerhet – medlemmarna vågar ta risker utan att känna sig osäkra eller utsatta.
  • Tillit – man kan räkna med att kollegor levererar i tid och med god kvalité.
  • Tydlig struktur – roller, mål och handlingsplaner måste vara tydliga för gruppen.
  • Personligt syfte – att gruppens arbete är personligen viktigt för var och en av medlemmarna.
  • Betydelsefullt arbete – arbetet ska ge effekt och skapa förändring

Google kom i slutet av föregående år med en rapport angående vilka faktorer som ger den bästa arbetsgruppen. Deras undersökning omfattade en stor andel team med relativt låg medelålder. Resultatet stämmer väl överens med Susan Wheelans modell (IMGD-modell, Integrated Model of Group Development) ofta benämnd GDQ(som är namnet på enkäten som arbetet ofta tar sin utgångspunkt i från) som vi arbetar med.