Verksamhetsutveckling

Det hälsoorgansiatoriska förhållningssättet är vår utgångspunkt när vi erbjuder tjänster inom organisationsområdet.

Vi kan bidra med olika former av arbetsmiljökartläggningar där vi tar sikte på att identifiera svårigheterna och dess orsak men framförallt bidra med konstruktiva förändringsförslag och insatser. Bl.a. avseende den Orgnisatorisk/sociala arbetsmiljön, Arbetsorganisation och ledning, Kommunikation, Kränkande särbehandling

En kartläggning kan komma att behöva följas av insatser och vi kan erbjuda handledning, chefshandledning individuellt eller i grupp. Grupphandledning i syfte att skapa effektiva grupper alternativt att hantera utmaningar som uppkommit i gruppen.

Processledning i samband med verksamhetsutveckling. Ni vet vart ni vill och vi hjälper er att lägga upp en plan, arrangera utvecklingsdagar med dem som berörs och behövs för att målet skall nås, dvs leder processen.

Organisationsförändringar En medveten förändringsstrategi ökar såväl genomslag av, som den förhindrar ohälsa hos den enskilde och konflikter i en arbetsgrupp eller andra oönskade effekter, av en nödvändig förändring.

Vi genomför Risk- och konsekvensanalys vid organisationsförändringar.

Utbildningsinsatser inför organisationsförändring som bl.a. kan handla om framgångsrikt förändringsarbete, hur göra risk och konsekvensanalyser, arbetsleda i förändring.

Som arbetsgivare måste vi stå beredda om verksamheten utsätts för påfrestningar/kriser, så verksamheten kan fortgå och personalen bli väl omhändertagen. Vi kan bistå vid uppbyggnad av er krisorganisation och beredskap för att hantera när det oönskade inträffar.

Vet mer gör VD Jenny Kolnig, 0430-541883