Om oss

Vi är ett kunskapsföretag specialiserade på sjukvård, hälsa, arbetsmiljöfrågor och förebyggande hälsovård.

Laholmshälsan har bedrivit företagshälsovård sedan 1976 och läkarmottagning från 1994.

Vi erbjuder en flexibel företagshälsovård anpassad efter ditt företag/organisation, liksom vår husläkarmottagning erbjuder dig som privatperson en god, lättillgänglig och nära vård

Vi på Laholmshälsan hjälper våra kunder, företagare och organisationer att systematiskt arbeta med hälso- och  arbetsmiljöfrågor för att skapa ett hållbart arbetsliv för såväl verksamheten och dess medarbetare. Vi hjälper er minska sjuklönekostnaderna, skapa större arbetstillfredsställelse och bättre hälsa bland personalen.

Vi har flera kompetenser under samma tak vilket ger dig som kund möjligheter till snabb service, och ett brett utbud av tjänster inom arbetsmiljö och hälsa. Vi tror på friska företag och fokuserar tillsammans med våra kunder på att ta hand om det friska och eliminera det sjuka. I friska företag ökar både trivsel och lönsamhet.

Låt inte hälsan vänta, du är värd den!

Inom Laholmshälsan arbetar vi aktivt med kvalitetsfrågor.

För mer information är du välkommen att ringa, mejla eller varför inte komma inom och hälsa på.

Våra kontaktuppgifter finner du här.

Vi erbjuder Laholms och närorternas näringsliv och offentliga verksamheter en komplett företagshälsovård med nära tillgång till medicinsk, teknisk, ergonomisk, psykosocial, psykologisk och hälso- och organisationsvetenskaplig kompetens.

Vår målsättning är att ha en hög kunskapsnivå som väl motsvarar de tjänster vi har att erbjuda. Vi vill ge våra kunder det bästa på marknaden, och möta deras mångfacetterade behov, samtidigt som vi erbjuder personligt omhändertagande och service på ett sätt som bara det lilla företaget kan. För att vara säker på att lyckas med det tar vi hjälp av kompetenta underleverantörer inom våra verksamhetsfält som kompletterar vår egen erfarna och kunniga personal.

Vår husläkarmottagning erbjuder sjukvård i enlighet med vårdval Halland. Verksamhetsgrenarna kompletterar varandra och kan erbjuda även våra företagskunder en nära sjukvård.

Närhet och god kännedom om lokalsamhället och dess företag, tillgänglighet och hög grad av service och omtanke kännetecknar verksamheterna.

Godkänd vårdgivare

Vår husläkarmottagning ingår i vårdval Halland vilket innebär att vi uppfyller Region Hallands krav och villkor som godkänd vårdgivare.

Ledningssystem

Vårt ledningssystem bygger på Patientsäkerhetslagen, socialstyrelsens föreskifter, regionala standardiserade vårdförlopp och nationella riktlinjer (http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer) samt branschspecifika riktlinjer. Utifrån ledningssystemet planerar, leder, kontrollerar, följer upp och förbättrar vi kontinuerligt verksamheten och den vård vi erbjuder våra patienter. Systemet bidrar till att styra verksamheten så att inte missförhållanden, vårdskador eller andra avvikelser uppstår, samt att tidigt hitta förbättrings- och utvecklingsområden.  Systemet baseras på riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering, rapporter, förbättringar, synpunkter och klagomål enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).  Vår personal är engagerad i alla delar av detta arbete och möjliggör ett aktivt förbättringsarbete. Vi dokumenterar och sammanställer årligen.

Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig granskar att fastställda rutiner och processbeskrivningar följs. Vi använder Regionhallands avvikelsehanteringssystem.

Kvalitetsregister

Vi registrerar efter samtycke av patiententen i följande kvalitetsregister:

http://plus.rjl.se/senioralert – Senior alert/Vårdprevention för äldre

http://www.ucr.uu.se/auricula/ – behandling med antikoagulantia

http://www.inera.se/infektionsverktyget

http://www.ucr.uu.se/svedem/ – Demensregistret

https://lvr.registercentrum.se/Luftvägsregistret

https://www.ndr.nu/ – Diabetesregistret

http://palliativ.se/- vård i livets slutskede

Kvalitetspolicy

Laholmshälsan bidrar med kompetens och erfarenhet, i kundföretagens ambitioner att skapa goda arbetsplatser, där medarbetare har förutsättningar att må bra och att göra ett gott jobb. Som patient på vår läkarmottagning är ett gott bemötande och högkvalitativ vård en självklarhet. Laholmshälsan – företagshälsovård och sjukvård enligt vårdvalsmodellen – allt under samma tak!

Vi kvalitetsutvecklar vår verksamhet genom ett ständigt pågående förbättringsarbete
• att göra regelbundna mätningar avseende kundnöjdhet (på individ, grupp, ledningsnivå)
• arbeta processinriktat tillsammans med kundföretagen
• använda utvärderingar som utgångspunkt för förbättringar, metod- och tjänsteutveckling
• erbjuda den egna personalen kontinuerlig och individanpassad kompetensutveckling
• att komplettera den egna kompetensen med kvalitetssäkrade underleverantörsavtal
• följa samhällsutveckling och forskning inom medicin,  arbetsmiljö och hälsa
• tillhandahålla en egen arbetsmiljö som skapar förutsättningar för god hälsa och arbetstrivsel och hög effektivitet

…och våra kund- och patientrelationer genom att…
• vara lyhörda och flexibla
• ha tydliga kontaktvägar
• säkerställa rätt kompetens för våra uppdrag/insatser
• uppträda professionellt oberoende
• ha en hög grad av patientsäkerhet
• hålla ingångna avtal
• följa upp och reflektera kring utförda insatser.

Vi gör årliga kvalitetsuppföljning, och många av  våra kunder tar sig till vår glädje tid att svara på enkäten.

Och de var nöjda!!

Kundernas helhetsbedömning av oss landade på runt 4,14. Det är lätt att komma i kontakt med oss. Som kund blir man alltid väl bemött  och när man köpt våra tjänster är man så gott som alltid nöjd.Vi hittade en del förbättringsområden som mycket handlar om information och kommunikation, och en del kring hur vårt utbud av tjänster ser ut, och det jobbar vi vidare med!

I primärvårdsmätningen ger våra patienter oss goda omdömen. Nedan finner du siffrorna (100% max) för 2016 års mätning och inom parentes omdömen från 2015.

Helhetsintryck 94 (93)
Emotionellt stöd 87 (81)
Delaktighet och involvering 92 (86)
Respekt och bemötande 98 (94)
Kontinuitet och koordinering 93 (93)
Information och kunskap 93(88)
Tillgänglighet 97 (96)

Hitta oss på 1177.se

Till april 2020 bestod Laholmhälsan av två bolag,  ett som erbjöd företagshälsovård (Laholmsortens företagshälsovårdscentral AB) och som bedrev en husläkarmottagning (Laholms Hälso- och sjukvårds AB). Vi genomförde en sk omvänd fusion och idag bedrivs båda verksamheterna i ett bolag, Laholmshälsan AB. Laholmshälsan ägs  av en ekonomisk förening, Laholmsortens företagshälsovårdscentral Ek.förening, bestående av drygt 100 företag.

Den ekonomiska föreningen har inget vinstutdelningsintresse vilket innebär att vinst som genereras i verksamheten återinvesteras för att skapa ett långsiktigt och stabilt företagande.

Styrelsen består av ordförande Erling Cronqvist, Ingemo Johansson, Glenn Torkelsson, Magnus Johansson och Maria Svensson. Extern VD är Carina Ejdelind, tillika organisationskonsult.

Personalen består av 13 engagerade och kompetenta medarbetare som har bred kunskap och mångårig erfarenhet av såväl sjukvård som företagshälsovård.

Den medicinska personalen består av: Åsa Thor, medicinskt ledningsansvarig och specialist i allmänmedicin/företagsläkare , Jochem Wullink, specialist i allmän medicin, Helene Dobrescu, ST-läkare, Göran Svensson, specialist i allmänmedicin/företagsläkare,  Nora Östlinder, distriktssköterska/psykiatrisjuksköterska, Anna-Lena Prahl, diabetessköterska, Viveca Poulsen, företagssköterska, Peggy Lindö, företagssköterska  samt Annika Jonasson, verksamhetssamordnare/undersköterska.  Inom sjukgymnastik och ergonomi har vi genom ett väl inarbetat konsultnätverk, Take Care, tillgång till både bred och djup kompetens men också Gabriella Follin, fysioterapeut, ergonom, företagsgymnast och rehab-koordinator.

Psykosocial och psykologisk personal består av Jelena Hägg, beteendevetare/organisationskonsult.

Teknisk  kompetens tillhandahålls genom Bengt Tilly, arbetsmiljöingenjör.

Till vår hjälp har vi också ett brett konsultnätverk som bidrar med specialistkompetens i det kund- och patientinriktade arbetet ( arbetsterapeut, psykolog mm). Vid behov anlitar tolk i våra möten.

Den administrativa personalen består av Tina Svahn, administrativ samordnare.

Mer information om bolagen finner du på nedan länkar, även ekonomiska resultat mm.

Laholmshälsan AB  (Allabolag.se)

Föreningen Laholmsortens företagshälsovårdscentral Ekonomisk förening (Allabolag.se)

Vår personal omfattas av meddelarskydd enligt lag, vilket betyder att hen har rätt att anskaffa och lämna uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier. Hen har rätt att vara anonym och som arbetsgivare får man inte eftersöka vem som lämnat uppgifterna eller vidta åtgärder som kan vara negativa för den som utnyttjat sin rätt

Syftet med gällande lag är att så långt möjligt skapa möjligheter till insyn i verksamheten på samma sätt som gäller om den istället drivits i offentlig regi. Lagen reglerar den del som omfattar vår offentligfinansierade verksamhet (husläkarmottagningen). Meddelarskydd gäller inte uppgifter som omfattas av lagreglerad tystnadsplikt.