Individuella insatser

Laholmshälsan arbetar med identifiera faktorer som orsakar sjukdom och ohälsa och bidrar med stöd för att handskas med och förebygga problemen. Minst lika viktigt för oss är också att lyfta fram de faktorer som främjar det goda arbetet och stärker medarbetarnas hälsa. Sedan 2016 reglerar föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsgivarens vad arbetsgivare skall och bör ha i åtanke.

Våra insatser för individuella individer /arbetsplatsen kan bla handla om:

Individuella samtalskontakter (orienterande, stödjande, motiverande, utvecklande)

Kognitiv beteendeterapi

Grupputveckling när grupper skall formeras, eller utveckling efterfrågas eller problem skall hanteras

Psykosociala kartläggningar

Handledningsinsatser och krishandledning för grupper

Ledarcoachning/handledning

Utredning, analys, åtgärdsförslag och insatser vid kränkande särbehandling

Utbildnings- och rådgivning inom området

Läs mer under flikarna Alkohol och droger och verksamhetsutveckling.

Vet mer gör  VD Jenny Kolnig 0430/541883 eller Organisationskonsult Jelena Hägg 0430-787 86