Patientsäkerhet

Synpunkter på vården eller behov av hjälp och stöd? Kontakta verksamhetschefen på mottagningen, som är ansvarig för vården.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Om det har hänt något när du eller en närstående varit i kontakt med vården som du inte är nöjd med ska du i första hand kontakta den verksamhet som ansvarat för vården. Om du har lämnat ett klagomål till oss bekräftar vi omgående  att de tagit emot det. Vi utreder och svarar  dig senast inom fyra veckor, så du får en förklaring till det inträffade.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till Region Hallands Patientnämnd för att få hjälp att föra fram dina synpunkter. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. De har tystnadsplikt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal och de:

  • lyssnar på dina synpunkter och hjälper dig föra fram synpunkterna till vårdpersonalen
  • ger dig information om ersättningar för ev. patientskada
Du når Patientnämnden på tfn 020-42 20 30, samtalet är kostnadsfritt för den som ringer. Du kan också kontakta Patientnämnden via e-tjänsterna Mina vårdkontakter eller skicka brev till:Patientnämnden Box 517 310 80 Halmstad eller maila patientnamnden@regionhalland.se.
Ersättning vid vårdskada
Vi har försäkring tecknad genom Moderna försäkringar och vi hjälper dig komma i kontakt med dem.
Är din vårdskada relaterad till sjukgymnastik är det till Adekvat Försäkring i Växjö AB  du vänder dig till. Take Care hjälper dig!
Om du blivit skadad genom dina läkemedel skall du vända dig till Läkemedelsförsäkringen https://lff.se/
Inspektionen för vård och omsorg
Efter att du har kontaktat vårdverksamheten eller patientnämnden kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör det lämnas in inom två år från det att händelsen inträffat.

Patientsäkerhetsberättelse Ledningen för för vår mottagning har det övergripande ansvaret för patientsäkerhetsarbetet. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på mottagningen har eget ansvar för sitt patientarbete. Vid befarad eller inträffad patientskada skall medarbetaren rapportera vårdavvikelse via ett regionövergripande system och direkt till verksamhetschefen, som gör en analys av händelsen och tar fram åtgärdsförslag och tillser att åtgärderna blir genomförda.  Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar.