Priser och principer för dig som kund

Priser

Ert företag kan bli avtalskund hos oss och Ni erlägger då en serviceavgift per anställd/år. Som avtalskund har, blir era tjänsteköp ca 10-15% billigare. För prisuppgifter kontakta VD Jenny Kolnig.

Moms                         

Moms tillkommer på serviceavgiften samt merparten av övriga tjänster. Renodlade hälso- och sjukvårdstjänster är momsbefriade.

Avbokningsrutiner

En av våra ledstjärnor att erbjuda våra kunder en lättillgänglig service. Om Ni har ett bokat besök, och får förhinder, ber vi er att avboka besöket senast 24 timmar innan, så vi har möjlighet att erbjuda tiden till någon av våra övriga kunder. Avbokas tiden senare, eller om man uteblir helt, debiteras kundföretaget för tiden.

Har ni en grupp- eller organisationsinriktade insats,  planerad tillsammans med oss och ni av någon anledning måste avstå densamma, ser vi gärna att ni avbokar  senast 10 arbetsdagar innan planerad tid för att undvika kostnad. Sker avbokningen senast 5 arbetsdagar innan, debiteras halva kostnaden. Avbokas tjänsten senare än så, debiteras full kostnad.

Sjukvård för anställda

Arbetsgivaren är i princip inte skyldig att bekosta personalens sjukvård. Dock uppkommer ibland behov av akut sjukvårdsinsats under arbetsdagen.  Om en medarbetare behöver akut sjukvård, rekommenderas denne i första hand att vända sig till sin
vårdcentral. Om vi på Laholmshälsan tar emot medarbetaren för det akuta omhändertagande, betalar denne patientavgift. Om medarbetaren inte är listad hos oss, och det sedan finns behov av ytterligare undersökningar, röntgen mm, kommer medarbetaren rekommenderas vända sig till sin vårdcentral för fortsatt omhändertagande. I annat fall, kommer företaget att debiteras kostnaden för de fortsatta undersökningarna.

Kvalitet/Sekretess/Etik

Laholmshälsan svarar för att personalen har erforderlig yrkeskompetens och agerar i enlighet med gällande medicinska och etiska riktlinjer. Personal som inte har tystnadsplikt enligt ”Lag om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal” följer likväl dessa regler. Hantering av patientjournaler sker enligt patientjournallagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Laholmshälsans personal har alla tystnadsplikt avseende såväl kundföretagens personals personliga förhållanden som kundföretagens förhållanden och förutsättningar.

Ovanstående gäller även våra underleverantörer.

Ansvar och försäkring

Laholmshälsan ansvarar för skada på sak och person om skadan orsakats genom vållande av egen personal eller av underleverantör.

Uppsägning av avtal

6 månader före avtalets utgång.