Medicinska kontroller och lagstadgade undersökningar

I föreskrifterna, AFS 2019:3, tydliggörs arbetsgivarens ansvar att göra medicinska kontroller. Att bedöma medarbetarens risk för ohälsa genom en riskbedömning är förutsättningen för att kunna veta om en medicinsk kontroll behövs.

Enligt den nya föreskriften ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller. Det innebär att:

 • Informera om och erbjuda arbetstagarna den medicinska kontrollen
 • Sammanställa vilka arbetstagare som vill genomföra den medicinska kontrollen
 • Beställa den medicinska kontrollen
 • Beställa en bedömning för tjänstbarhetsintyg om detta krävs
 • Informera företagshälsan om riskbedömningar

Riskbedöm verksamheten

Ett syfte med en medicinsk kontroll är att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön. Men först behöver arbetsgivaren veta om medarbetarna utsätts för någon risk i sitt dagliga arbete. En riskbedömning av arbetsmiljön underlättar för arbetsgivaren att leva upp till kraven för medicinska kontroller och är en förutsättning för att kunna ta ställning till vilka medarbetare som ska erbjudas medicinska kontroller, läs mer under ”Fysisk arbetsmiljö och lagstadgade kontroller”.

Vid beställning av en medicinsk kontroll ska, enligt AFS 2019:3, arbetsgivaren informera utföraren om riskbedömningen som ligger till grund för bedömningen att en medicinsk kontroll ska utföras. Riskbedömningen är ett viktigt underlag för utföraren att ta del av inför genomförandet av den medicinska kontrollen. Laholmshälsans personal kan stötta er i att undersöka och bedöma risker i arbetsmiljön, vilket ger arbetsgivaren en tydlig bild om en medicinsk kontroll ska anordnas samt det underlag som krävs vid en beställningen.

Visst arbetsinnehåll medför krav på medicinsk uppföljning för att säkra att inte personalens hälsa påverkas. Vi genomför dessa lagstadgade medicinska kontroller, liksom de hälsoundersökningar som vi tillsammans med arbetsgivaren kommer överens om.  Visar undersökningen behov av uppföljning kan vi erbjuda det. Vi utfärdar behövliga intyg.

Läs mer om våra olika hälsokontroller:

 • Allergiframkallande kemiska produkter
 • Bly
 • Hörselkontroller
 • Nattarbete
 • Nyanställningsundersökning
 • Rök & kemdykning
 • Syn
 • Vaccinationer
 • Vibrationer

Våra företagssköterskor har mottagning såväl i Laholmshälsan lokaler liksom ute i företagens lokaler enligt särskilda avtal.

Du kan som kund alltid använda oss för medicinsk konsultation, särskilt när frågeställningarna är relaterade till medarbetarens arbetsinnehåll och miljö. Vi konsulterar vid behov Yrkesmedicin och andra specialister.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta gärna Laholmshälsan.