Rehabilitering

Det händer trots allt  att medarbetare blir sjuka och rehabiliteringssinsatser blir nödvändiga. Vi kan erbjuda stöd till din medarbetare såväl individuellt som i grupp, men också handledning till dig som chef  att hantera rehabiliteringsansvaret.

Man kan behöva göra en sambandsbedömning mellan den uppkomna ohälsan och de krav som arbetet ställer, tidigt i en rehabiliteringsprocess. Arbetsförmågebedömning av enskilda professioner eller hela teamet kan ge värdefull information i hur medarbetaren skall kunna återgå i arbetet och om behov av anpassningar krävs, sk arbetsförmågebedömning. Funktionsbedömningar kan vara aktuella såväl  i arbete som under en sjukskrivningsperiod, tex kognitiva funktionsbedömningar/psykologiska test.

Att ha tydliga och väl kända rutiner för hur man på en arbetsplats hanterar sina rehabiliteringsprocesser och att insatser sätts in i tidigt skede är en framgångfaktor som visat sig minska frånvaron och dess negativa konsekvenser. Vi medverkar gärna i, och att skapa, företagsanpassade rehabiliteringsprocesser.

Vet mer gör Företagssköterska Viveca Poulsenn, 0430/787 85 eller Företagssköterska Peggy Lindö, 0430/787 83