Organisatoriska grupp insatser

Den organisatoriska och sociala (psykosocial) arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor och miljö och människor emellan och hur man organisatoriskt ger förutsättningar för att kunna göra sitt arbete och samspelet mellan arbetskamrater och ledning . En god arbetsmiljö innefattar  bra relationer till ledningen och goda relationer mellan arbetskamraterna, men påverkas också av brukare/kunder/samarbetspartners.

Risker för ohälsa  kan till exempel vara en för stor arbetsmängd, monotont arbete, konflikter mellan kollegor och konflikter med chefer, oklara förväntningar på individens arbetsinsats, inget inflytande över den egna arbetssituationen och ständiga förändringar på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö ökar risken för hjärt- kärlsjukdom, besvär från rörelseorganen och för nedsatt psykiskt välbefinnande.

Det är chefen som ytterst ansvarar för den arbetsmiljön. Chefens kapacitet och förmåga som ledare, tillsammans med de förutsättningar som organisationen ger och samspelet med de anställda skapar förutsättningar för den psykosocial miljö.

De sjukskrivningsdiagnoser som ökar mest idag är utmattningstillstånd och depressioner. Arbetsorganisation och psykosociala arbetsförhållanden som bidragande faktor till detta diskuteras och undersöks.  Arbetsskadeanmälningar som har sin grund i brister i den psykosociala miljön sägs öka.

Ohälsa definieras i föreskriften om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1): ”Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska, objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär. Sådana tillstånd kan leda till sjukdom. Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om ohälsa föreligger.

Vi arbetar med identifiera faktorer som orsakar sjukdom och ohälsa och bidrar med stöd för att handskas med och förebygga problemen. Minst lika viktigt för oss är också att lyfta fram de  faktorer som främjar det goda arbetet och stärker medarbetarnas hälsa. Sedan 2016 reglerar föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö arbetsgivarens vad arebstgivare skall och bör ha i åtanke.

Våra insatser kan bla handla om:

Utbildning och handledning kring lagstiftning/föreskrifter

Chefscoachning/handledning

Individuella samtalskontakter (orienterande, stödjande, motiverande, utvecklande)

Kognitiv beteendeterapi

Grupputveckling när grupper skall formeras, eller utveckling efterfrågas eller problem skall hanteras

Psykosociala kartläggningar

Utredning, analys, åtgärdsförslag och insatser vid kränkande särbehandling

Utbildnings- och rådgivning inom området

Läs mer under flikarna Alkohol och droger och verksamhetsutveckling.

Vet mer gör  VD Jenny Kolnig 0430/541883 eller Organisationskonsult Jelena Hägg 0430-787 86