Teamutveckling/GDQ

De flesta grupper har potential att arbeta mer effektivt tillsammans och öka sin produktivitet och effektivitet.  Alla organisationer är beroende av välfungerande arbetsgrupper. Det är ju dessa grupper som skapar organisationens framgång. Ledningsgrupper, arbetsgrupper, projektgrupper eller tillfälliga grupper – alla kan ha nytta av att arbeta med sin utveckling på ett medvetet och genomtänkt sätt och samtidigt LÄRA SIG OM HUR GRUPPER FUNGERAR!

En av de metoder vi använder oss av är GDQ. Teorin bakom GDQ (Integrative modell of group development – IMGD) visar att grupper befinner sig i olika faser och faserna ger förutsättningar hur effektiv gruppen kan vara.

Forskning i Sverige visar ett tydligt samband mellan arbetstillfredsställelse, stress, utmattning och känsla av att bemästra sitt arbete och i vilket utvecklingsstadier arbetsgruppen befinner sig i.

Så här arbetar vi på Laholmshälsan!

Vi inleder med analys av gruppens nuläge med hjälp av GDQ.  Rapporten som sedan presenteras visar gruppens nuläge och identifierar samtidigt utvecklingsområden för att bli ett mer effektivt team.   Vår roll i arbetet är att ansvara för strukturen, leda processen och tillföra användbara metoder och modeller. Ibland arbetar teamet och ledare vidare på egen hand, ibland planeras för fler workshops tillsammans med vår konsult. Tema för fortsatat workshop är relaterat till den specifika gruppen behov, men handlar inte sällan om mål-arbete, konflikthantering, kommunikation och feedback.

Vid ett senare tillfälle, omkring 6 månader efter den första enkäten, kan en uppföljningsmätning göras. Den bekräftar de resultat som gjorts och sätter fingret på nya utvecklingsmöjligheter!

Vet mer gör organisationskonsult Jelena Hägg